info@yekelergroup.com + 90 312 428 14 16

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

1.GİRİŞ

SEDA YEKELER EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu doğrultuda, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve yine KVK Kanunu’nun 10. Maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca 10 MART 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatma görevini yerine getirmek için; Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin bu bilgilendirmeyi sunarız.

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla SEDA YEKELER EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan

Seda Yekeler Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Yayıncılık Ve Tercümanlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No: 395324

Mersis No: 0758 0288 6660 0017

Vergi Dairesi: Doğanbey Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 758 028 8666

Merkez Adresi: Beytepe Mahallesi Piri Reis Caddesi No:2/6 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 428 14 16

İnternet Sitesi: www.sedayekeler.com.tr

Eposta Adresi:info@yekelergroup.com

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, SEDA YEKELER EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ velileri, öğrencileri, öğretmenleri, çalışanları, aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10’uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

2.KİŞİSEL VERİ ( KVKK Madde 3/ 1-d)

Tanımı

Kişisel Verileriniz kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler; adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, her türlü resim, her türlü video veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Ayrıca KVK Kanunu’na göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika, vb. üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb. veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Şirketimiz ’in bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.  Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketlerin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi ancak açık rızanızın varlığı halinde söz konusu olur( KVKK madde 5/1, 6/2 ). Açık rızanın varlığı halinde; her iki kurumlarımıza ait ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, ve Şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden online ve fiziki eğitim olarak faydalanılması söz konusu olacaktır. Açık rıza vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan, verilen açık rıza geri alınabilir. Bu bağlamda kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye ait olduğundan, kişi dilediği zaman veri sorumlusuna vermiş olduğu açık rızasını geri alabilir. Geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağından, açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri sorumlusu tarafından durdurulur. Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin kullanılması KVKK madde 3/1-e gereğince Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz, Şirketimiz çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, internet sitemiz, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimiz ’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Tarafımızca işlenen kişisel veriler şunlardır;

 • Kimlik (Ad-Soyad, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No, Tc Kimlik No, Kimlik Fotokopisi, Ehliyet, Cinsiyet Bilgisi, İmza, Vatandaşlık Bilgisi
 • İletişim (Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No, İşyeri Adresi)
 • Hukuki İşlem (Kamu Makamlarıyla ve hukuki danışmanlarımızla yazışmalar)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği (Öğrenci Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları)
 • Finans (Gelir Durumu, Borç Miktarı, IBAN Numarası)
 • Mesleki Deneyim- Eğitim bilgisi (Okul Bilgisi, Gidilen Kurslar, Dil Seviyesi, Meslek Bilgisi, Sınav Sonuç Bilgisi)
 • Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporu, Kan Grubu, Kullandığı İlaç Bilgisi, Engellilik Durumu, Hastalık Bilgisi)
 • Diğer (Devamsızlık Durumu, Değerlendirme Notu, Ayrılma Nedeni, Üniversite İsteği, Kurs Tarihi, Talep Nedeni, Kurs Günleri, Ders Süresi)

Veri sorumlusu olarak kurumlarımız tarafından kişisel verileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır;

 • Eğitim faaliyetlerinin ve her türlü faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğini sağlamak,
 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak ve bilgileri saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kurumlarımız ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Kurumlarımıza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,
 • Kayıt talebi almak, fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,
 • İletişim alanında dil kurslarımızla ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme ve reklam amaçlı sosyal medya, dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Online eğitimlere ulaşmak ve online eğitimlerle ilgili işlemler,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

6.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kurumlarımız hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumlarımız bu doğrultuda KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir. Kanunu’na uygun olarak işlenen kişisel veriler sunucuları yurtdışında bulunan bilişim uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu uygulamaların kullanımı nedeniyle, Kanunun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verileriniz yurtdışında bulunan Sunucu Hizmeti Sağlayıcılarına aktarılabilir.

İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve kanuni sürenin dolması hâlinde Kurumlarımızın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verileriniz; Kurumlarımızın kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumların hizmet aldığı Bankalar, Kurumlarımızın Avukatları ve hukuk birimi, Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile, gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleri gibi yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramaları halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

 Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumlarımız bu kapsamda, Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi SEDA YEKELER EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adreslerimize ve e-posta adreslerimize iletebilirsiniz.

 

 

 

SEDA YEKELER EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

info@yekelergroup.com

Başvuru Yöntemi             : Yazılı veya e-posta yoluyla

Başvurunun Yapılacağı    : info@yekelergroup.com

Şahsen Yazılı Başvuru     : Beytepe Mah. Piri Reis Cad. No:2/6 Çankaya/Ankara

Noter                              :

7.DİĞER İNTERNET SİTELERİNE BAĞLANTI

SEDA YEKELER EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. SEDA YEKELER EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Saygılarımızla,

SEDA YEKELER EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ